Fogorvosi járóbeteg ellátás vonatkozásában

HATÁLYOS 2021. DECEMBER NAPJÁTÓL

A Max Medical Center Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 59. 3/2.,  adószám: 23898635-1-41, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-983318, működési engedély száma: ………………….., felelősségbiztosítás: …………………………………..), mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – az általa nyújtott fogorvosi járóbeteg ellátás általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A szerződés létrejötte, tárgya, tartalma

a) A szerződés a fogászati szolgáltatást igénybe vevő személy (a továbbiakban: Megbízó) és Szolgáltató (a továbbiakban együtt: Felek) között jön létre. Amennyiben a szolgáltatást cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. kiskorú vagy gondnokság alatt álló) személy veszi igénybe, Megbízónak a kezelt személy törvényes képviselője minősül.

b) A Szolgáltató által fogorvosi járóbeteg ellátás keretében nyújtott fogászati szolgáltatások -tájékoztató jelleggel - a Szolgáltató weboldalán (www.maxdental.hu) feltüntetésre kerülnek. Szolgáltató a szolgáltatások körét bármikor jogosult módosítani.

c) Az alapvető fogászati szolgáltatások árát Szolgáltató honlapján kihelyezett árlistája tartalmazza. Szolgáltató árajánlatot a kezelést megelőzően, szóban ad. Írásbeli ajánlatot (a továbbiakban a szóbeli és az írásbeli ajánlat együtt: Árajánlat) külön igény esetén vagy egyedi esetben ad. Az Árajánlat az azon feltüntetett ideig, ennek hiányában 30 napig érvényes, függetlenül a kezelés alkalmainak számtól és időtartamától. 

Szolgáltató jogosult arra, hogy az árlistáját bármikor módosítsa, melyet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőző 30 nappal közzé tesz. Az árlista és az Árajánlat ütközése esetén az Árajánlatban foglaltak az irányadók.

d) A Felek között létrejövő szerződés tárgya a Megbízó által megrendelt és a Szolgáltató által nyújtani vállalt fogorvosi járóbeteg ellátás, fogászati szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás vonatkozásában létrejövő szerződés tárgyát és tartalmát (ideértve a szükséges anyag(oka)t és azok megrendelését is) a jelen ÁSZF, az árlistán feltüntetett, jelen szerződés szerint megállapított ár vagy Árajánlat, az Általános anamnézis lap, a Műtéti tájékoztató és belegyező nyilatkozat, Műtétet követő tájékoztató adatlapok, illetve a Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat tartalmazzák. 

Megbízó személyes adatait, és egészségi állapotáról a kezeléséhez szükséges mértékben szolgáltatott, illetve felvett adatokat az Általános anamnézis lap tartalmazza.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF rendelkezései elfogadása mellett el kell fogadnia az egyéb iratokban rögzített feltételeket. Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy az Árajánlat elfogadásával megrendeli az abban szereplő fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást/okat/, és az ehhez szükséges anyagot/kat/.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a tevékenységet érvényes és hatályos működési engedély alapján látja el.

Szolgáltató, illetve a nevében tevékenységet végző személy az egészségügyi tevékenységet az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően, továbbá a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, előírások, szakmai szabályok betartásával nyújtja.

Szolgáltató az ellátást kezelési terv alapján végzi. Szolgáltató jogosult arra, hogy a kezelési tervet  orvosilag indokolt esetben, illetve a Megbízó adatszolgáltatása alapján módosítsa.

Szolgáltató a szolgáltatás szakmai szempontú elemeit maga jogosult meghatározni, illetve jogosult a kezelés során azt bármikor megváltoztatni. 

Szolgáltató a szolgáltatások teljesítéséhez jogosult közreműködőket, alvállalkozókat igénybe venni, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha a tevékenységet saját maga látta volna el. Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokat változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron értékesíti a Megbízó részére.

Szolgáltató a szakmai szabályok betartására akkor is köteles, ha ez a Megbízó kérésével vagy igényével ellentétes. Ha a Megbízó által kért ellátás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, Szolgáltató köteles az ellátást megtagadni.

Szolgáltató jogosult a kezelést megtagadni, ha

(i) ha a Megbízó által kért kezelés szakmailag nem indokolt;

(ii) ha a szükséges ellátás nyújtásához Szolgáltatónál nincsenek meg a személyi, illetve tárgyi feltételek;

(iii) ha Megbízó vagy az ellátott személy az együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy a kezelés eredményére kihatóan megsérti;

(iv) ha Szolgáltató személyzetével, más betegekkel vagy a rendelőben tartózkodó harmadik személyekkel szemben Megbízó vagy az ellátott személy sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít;

(v) ha Szolgáltató személyzetének, más betegeknek vagy a rendelőben tartózkodó harmadik személyeknek életét vagy testi épségét Megbízó vagy az ellátott személy magatartása veszélyezteti; vagy 

(vi) fizetési kötelezettségének Megbízó nem tesz eleget.

Ezekben az esetekben, Megbízó Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

Szolgáltató jogosult arra, hogy az előre egyeztetett időpontot, illetőleg a kezelőorvos személyét megváltoztassa, amiről Megbízót – mihelyst lehetséges – tájékoztatja.

Megbízó jogai és kötelezettségei

Megbízó jogosult a szükséges kezelésről, annak menetéről és várható költségeiről tájékoztatást és Árajánlatot kérni.

Megbízó a külön dokumentumba foglalt tájékoztatók és nyilatkozatok (különösen Műtéti tájékoztató és belegyező nyilatkozat, Műtétet követő tájékoztató adatlapok, illetve Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat) elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy rajta vagy az általa képviselt kezelt személyen a Szolgáltató fogorvosi beavatkozást hajtson végre.

Megbízó – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását).

A Szolgáltatás díja és a fizetési feltételek

Az egyes Szolgáltatások díja a kezelés időpontjában érvényes árlista, illetve Árajánlat szerinti díj, mely magában foglalja a kezelés díját és az anyagköltséget. Megbízó tudomásul veszi, hogy az Árajánlat szerinti díj csak változatlan körülmények esetén érvényes, azaz az abban előirányzott díjtételek a kezelés során előálló szakmai okok, pl. kezelési terv módosítása, előre nem látható beavatkozások stb. miatt is módosulhatnak.

Az elvégzett kezelések konkrét díjtételeiről, a felhasznált anyagok költségéről, a közvetített szolgáltatások díjáról Szolgáltató Megbízót szóban, külön igény esetén írásban tájékoztatja. 

Megbízó az elvégzett kezelés díját a kezelést követően a helyszínen köteles megfizetni készpénzben vagy bankkártyával. Ha Megbízó bármely okból a kezelést megszakítását vagy megszüntetését kéri, csak az igénybe vett szolgáltatás díját (munkadíjat és költséget) köteles megfizetni.

Késedelmes fizetés esetén Megbízó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

Adatvédelem

Szolgáltató Megbízót a személyes adatainak kezeléséről külön tájékoztatóban tájékoztatja.

Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, hogy Megbízó részéről az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Szolgáltató által az Általános anamnézis lapon az egészségi állapotáról kért, illetve szolgáltatott adatok, információk és ezek változásának Szolgáltatóval való közlése az egészségügyi, fogászati ellátása, gyógykezelése tartalmának megválasztásához szükséges.

Adatszolgáltatás hiányában Szolgáltató adott esetben nem tudja a megfelelő kezelést nyújtani.

Szolgáltató Megbízó  elérhetőségi adatait adatbázisában rögzíti abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, illetve Megbízót érintő egyéb változásokról, őt tájékoztassa. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízó ezen adatait harmadik személyeknek nem adja át.

Szolgáltató a Megbízó gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait  tudományos, kutatási és oktatási célokra felhasználja.

A fenti adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

A szerződés időtartama:

A szerződés – eltérő megállapodás hiányában – a megrendelt kezelés teljesítésével szűnik meg.

Jótállás (garancia), szavatosság

a) Jótállás

(i) Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban 

- a fogtechnikai munkákra, a fogpótlásokra (koronák, hidak, fogsorok, betétek) 2 év, 

- a tömésekre és kisebb restauratív munkákra 1 év 

jótállást (garanciát) vállal. 

Fogtechnikai hiba esetén, ha teljesülnek a jótállási feltételek, a kijavítás  fogászati és fogtechnikai költségeit Szolgáltató viseli.

(ii) Implantátumok esetében:

- az implantátumra, mint termékre Szolgáltató nem vállal jótállást. Az implantátumokra általában a gyártó garanciát vállal, a saját feltételei szerint, melyről az egyedi esetben adunk tájékoztatást. A gyártói garancia általában a termék cseréjét jelenti, de a műtéti költségekre nem vonatkozik, azokat nem fedezi. 

- Szolgáltató az implantátum kilökődése esetén az eltávolítást – 2 éven belül – díjmentesen végzi el (azaz a műtéti munkadíjat nem kell megfizetni).   A jótállás nem terjed ki az  ismételt implantálás esetén a szükséges műtéti implantátumon kívüli anyagköltségekre (csontpótló, membrán, szegecsek, stb.) vagy a kezelési terv megváltozásával járó egyéb költségekre (beleértve többek között a műtéti munkadíjat) sem.  

b) Szolgáltató mentesül a felelősség alól az alábbi esetekben, azaz sem a jótállási, sem egyéb okból vagy jogcímen felmerülő helytállási kötelezettsége nem áll fenn

(i) ha a hibát, sérülést az okozta, hogy Megbízó nem tartotta be Szolgáltató utasításait;

(ii) ha a hibát vagy sérülést a nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás okozta;

(iii) a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldások (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.) tekintetében;

(iv) ha Megbízó a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, és a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat következménye;

(v) ha Megbízó az előírt kontrollvizsgálaton, és félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg;

(vi) ha Megbízó a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát;

(vii) ha Megbízó panasza az általános szakmai álláspont által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl. gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után);

(viii) Megbízó olyan egészségromlása és/vagy a beépített anyag ebből eredő meghibásodása vonatkozásában, amelyet a Megbízó életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz;

(ix) Megbízó nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer, illetve gyógyszer hatása következtében kialakuló panaszok tekintetében;

(x) Megbízó számottevő súlyváltozása esetén;

(xi) anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire, cukorbetegségre), egyéb súlyos általános betegség esetén;

(xii) a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén;

(xiii) ha a panaszt, minőségi kifogást Megbízó határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére.

c) Megbízó panaszát, kifogását a jótállási / szavatossági időn belül az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban közölni Szolgáltatóval. Megbízó a panasz kivizsgálása érdekében köteles megjelenni az ellenőrző vizsgálaton, és köteles a fogművet Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, valamint a kifogással kapcsolatos minden információt és adatot megadni. 

Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. 

Ha a vizsgálat alapján a panasz alapos, Szolgáltató 10 munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy mennyi időn belül tud eleget tenni a Megbízó által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek. Szolgáltató az igénynek 15 munkanapon belül tesz eleget, feltéve, hogy a szükséges anyagok, termékek rendelkezésre állnak. Utóbbiakat Szolgáltató köteles haladéktalanul megrendelni. Ha a vizsgálat alapján Szolgáltató a felelősség alól mentesül, vagy a kifogást nem lehet kivizsgálni, úgy Szolgáltató a panaszt elutasítja, további kifogást nem fogad el.

d) A kijavítás helye a Szolgáltató fogorvosi rendelője. A jótállás alapján kizárólag kijavítás  érvényesíthető, más szolgáltatóktól igénybevett szolgáltatás költségének és útiköltség térítésére nem terjed ki.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor, de különösen jogszabályváltozások, szakmai előírások, kódexek, a nemzetközi partnerek standardjaink változása esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítsa. A módosított ÁSZF a rajta feltüntetett időponttól hatályos. 

A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) rendelkezései az irányadóak.

Max Medical Center Kft.
szolgáltató

Online bejelentkezés

Cookie-kat használunk
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Eldöntheted, hogy engedélyezed a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmed, hogy ha elutasítod őket, előfordulhat, hogy nem fogod tudni használni a webhely összes funkcióját.